Creació del Comitè Editorial Iberoamericà de Traducció i Difusió d’Escrits i Estudis Gramscians

Des de mitjans del 2021, un grup de companyes i companys de la Red Latinoamericana y Caribeña de Estudios Gramscianos, l’Asociación Española de Estudios Gramscianos i l’Associació d’Estudis Gramscians de Catalunya hem conformat un espai iberoamericà dedicat a la traducció d’escrits i estudis gramscians. En els darrers anys, els treballs sobre Gramsci han estat prolífers en diferents camps i idiomes (predominantment, en italià i en anglès). També, a partir del projecte L’Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, s’han publicat textos inèdits del revolucionari sard i un renovat aparell crític. No obstant això, la seva circulació és limitada a Iberoamèrica.

A Iberoamèrica, la presència de Gramsci és creixent. Durant les últimes dècades, l’interès teòric pel sard se solapa amb inquietuds i compromisos polítics. Assíduament, diferents conceptes gramscians són evocats per analitzar l’escena contemporània i assajar horitzons emancipatoris. Les incursions gramscianes a Iberoamèrica s’han multiplicat.

En aquest marc, el Comitè Editorial es proposa ampliar la bibliografia gramsciana existent en espanyol i portuguès, així com donar visibilitat i projecció extraregional a les produccions iberoamericanes dedicades al pensament d’Antonio Gramsci. Es tracta, en definitiva, de fomentar la circulació de les novetats teòriques gramscianes a Iberoamèrica i de propiciar la divulgació de les aproximacions teòriques pròpies.

A les reunions de l’espai, es va compartir la necessitat de coordinar els esforços de traducció i difusió d’estudis gramscians a i des de la regió iberoamericana. En aquesta línia, es va acordar conformar un comitè editorial que tractarà de dinamitzar la circulació de textos gramscians. Entre d’altres iniciatives, el comitè coordinarà i promourà traduccions, fomentarà la difusió d’estudis gramscians (per la qual cosa establirà vincles i ponts entre diverses editorials iberoamericanes) i seleccionarà llibres susceptibles de traducció a partir del seu nivell teòric o de criteris d’actualitat o de carència temàtica a la regió. En definitiva, el Comitè tracta de potenciar els recursos disponibles i l’aprofitament d’eventuals instàncies de publicació per tal de promoure la circulació iberoamericana del pensament gramscià.

El Comitè, que compta amb una representació de diversos països iberoamericans, és una instància oberta, susceptible d’ampliar-se i d’incorporar nous i noves integrants. La seva tasca central serà la traducció i la divulgació d’estudis gramscians. Amb aquesta finalitat, preveu una connexió dinàmica amb companyes i companys i associacions vinculades amb l’obra gramsciana.

Esperem que el comitè editorial contribueixi a l’estudi d’un pensament que segueix mostrant agudesa i versatilitat per transformar el nostre món “gran i terrible”.

Creación del comité editorial iberoamericano de traducción y difusión de escritos y estudios gramscianos

Desde mediados del 2021, un grupo de compañeras y compañeros de la Red latinoamericana y caribeña de estudios gramscianos, la Asociación Española de Estudios Gramscianos y la Associació d’estudis gramscians de Catalunya, hemos conformado un espacio iberoamericano dedicado a la traducción de escritos y estudios gramscianos. En los últimos años, la literatura sobre Gramsci ha aumentado considerablemente en distintos campos e idiomas (predominantemente en italiano e inglés). También, a partir del proyecto L’Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, se han publicado textos inéditos del revolucionario sardo y un renovado aparato crítico. Sin embargo, su circulación es acotada en Iberoamérica. 

En nuestra región, la presencia de Gramsci es creciente. Durante las últimas décadas, el interés teórico por el sardo, se solapa con inquietudes y compromisos políticos. Asiduamente, distintos conceptos gramscianos son evocados para analizar la escena contemporánea y ensayar horizontes emancipatorios. Las incursiones gramscianas en Iberoamericana se han multiplicado.

En este marco, el Comité editorial se propone ampliar la bibliografía gramsciana existente en español y portugués, así como dar visibilidad y proyección extra regional a las producciones iberoamericanas dedicadas al pensamiento de Antonio Gramsci. Se trata, en definitiva, de fomentar tanto la circulación de las novedades teóricas gramscianas en nuestra región como propiciar la divulgación de las propias aproximaciones teóricas.

En las reuniones del espacio, se compartió la necesidad de coordinar los esfuerzos de traducción y difusión de estudios gramscianos en y desde la región iberoamericana. En esta línea, se acordó conformar un comité editorial que buscará dinamizar la circulación de textos gramscianos. Entre otras iniciativas, el comité coordinará y promoverá traducciones; fomentará la difusión de estudios gramscianos, por lo que establecerá vínculos y puentes entre distintas editoriales iberoamericanas; seleccionará libros susceptibles de traducción a partir de su nivel teórico, actualidad o vacancias temáticas en nuestra región, entre otros criterios. En definitiva, el Comité busca potenciar los recursos disponibles y el aprovechamiento de eventuales instancias de publicación a fin de promover la circulación iberoamericana del pensamiento gramsciano.

El Comité editorial que cuenta con una representación de distintos países iberoamericanos, es una instancia abierta, susceptible de ampliarse e incorporar a nuevas/os integrantes. Su tarea central será la traducción y divulgación de estudios gramscianos. A tal fin, prevé una conexión dinámica con compañeras/os y asociaciones vinculadas con la obra gramsciana. 

Esperamos que el comité editorial contribuya al estudio de un pensamiento que continúa mostrando su agudeza y versatilidad para transformar nuestro mundo “grande y terrible”.

Criação do Comitê Editorial Ibero-Americano para a Tradução e Divulgação de Escritos e Estudos Gramscianos

Desde meados de 2021, um grupo de companheiras e companheiros da Rede Latino-americana e Caribenha de Estudos Gramscianos, da Asociación Española de Estudios Gramscianos  e da Associació d’estudis gramscians de Catalunya, formou um espaço ibero-americano dedicado a tradução de escritos e estudos gramscianos. Nos últimos anos, os trabalhos sobre Gramsci tem sido prolíferos em diferentes campos e línguas (predominantemente em italiano e inglês). Também, a partir do projeto L’Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, foram publicados textos inéditos do revolucionário sardo e um aparato crítico renovado. No entanto, sua circulação é limitada na Ibero-América.

Em nossa região, a presença de Gramsci é crescente. Durante as últimas décadas, o interesse teórico pelo sardo, se soma a preocupações e compromissos políticos. Assiduamente, distintos conceitos gramscianos são evocados para analisar a cena contemporânea e ensaiar horizontes emancipatórios. As incursões gramscianas na Ibero-América tem se multiplicado.

Neste âmbito, o Comitê Editorial propõe ampliar a bibliografia gramsciana existente em espanhol e português, bem como dar visibilidade e projeção extrarregional às produções ibero-americanas dedicadas ao pensamento de Antonio Gramsci. Trata-se, em suma, de fomentar tanto a circulação das novidades teóricas gramscianas em nossa região como propiciar a divulgação das próprias abordagens teóricas.

Nas reuniões do espaço, foi compartilhada a necessidade de coordenar os esforços de tradução e divulgação dos estudos gramscianos na e da região ibero-americana. Nesse sentido, foi acordada a formação de um comitê editorial que buscará dinamizar a circulação dos textos gramscianos. Entre outras iniciativas, o comitê coordenará e promoverá traduções; Promoverá a divulgação dos estudos gramscianos, para os quais estabelecerá vínculos e pontes entre as diversas editoras ibero-americanas; selecionará livros que possam ser traduzidos com base em seu nível teórico, atualidade ou lacunas temáticas em nossa região, entre outros critérios; Em última instância, o Comitê busca potencializar os recursos disponíveis e aproveitar as eventuais instâncias de publicação para promover a circulação ibero-americana do pensamento gramsciano.

O Comitê Editorial, que conta com representação de diversos países ibero-americanos, é uma instância aberta, passível de ampliar-se e incorporar novas/os integrantes. Sua tarefa central será a tradução e divulgação dos estudos gramscianos. Para tanto, prevê uma conexão dinâmica com companheiras/os e associações vinculadas com a obra gramsciana.

Esperamos que o comitê editorial contribua para o estudo de um pensamento que continua a mostrando sua agudeza e versatilidade para transformar nosso mundo “grande e terrível”.

Comité editorial / Comitê editorial / Comitè Editorial

Artese Agustín (Asociación Gramsci Argentina)

Cardozo David (Asociación Gramsci España)

Cortés Martín (Asociación Gramsci Argentina)

Fernández Osvaldo (Chile)

Fortuna Alejandro (Associació d’Estudis Gramscians de Catalunya)

Fuentes Diana (Asociación Gramsci México)

Garrido Fernández Anxo (Asociación Gramsci España)

Gómez Sebastián (Asociación Gramsci Argentina)

Gonzalo Ossandón Véliz (Chile)

Lucio Mauricio (Bolivia)

Rodrigo Jurucê Mattos Gonçalves (IGS Brasil)

Rosálio Silva Deise  (IGS Brasil)

Sgrazzutti Jorge (Asociación Gramsci Argentina)

Zamorano Nando (Associació d’Estudis Gramscians de Catalunya)

Associació d'Estudis Gramscians de Catalunya

View all posts by Associació d'Estudis Gramscians de Catalunya →

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *